Słownik pojęć

Automatyka pogodowa

Zespó? urz?dze? elektronicznych i mechanicznych, elementów w?z?a cieplnego, które maj? na celu regulacj? odpowiedniej ilo?ci ciep?a dostarczanego do budynku uwzgl?dniaj?c przede wszystkim temperatur? zewn?trzn?. Regulacja odbywa si? na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzyw? grzewcz?, która to okre?la zale?no?? mi?dzy temperatur? powietrza zewn?trznego a temperatur? wody obecnej w instalacji odbiorczej budynku.

Bia?e certyfikaty

Bia?e certyfikaty to ?wiadectwa potwierdzaj?ce zaoszcz?dzenie okre?lonej ilo?ci energii w wyniku realizacji inwestycji s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej. Wynikaj?ce z bia?ych certyfikatów prawa maj?tkowe s? zbywalne, stanowi? towar gie?dowy podlegaj?cy obrotowi na Towarowej Gie?dzie Energii.

Blok energetyczny

Blok energetyczny to turbogenerator (turbozespó?) wspó?pracuj?cy z kot?em parowym. Stanowi on wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kot?a paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popio?u oraz wyprowadzenia energii elektrycznej, autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociep?owni.

D?ul

Jednostka pracy, energii oraz ciep?a w uk?adzie SI, oznaczana J.

Gigad?ul [GJ]

Jednostka pracy, energii oraz ciep?a w uk?adzie SI równa miliardowi d?uli

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grup? odbiorców kupuj?cych ciep?o, energi? elektryczn? lub gaz albo korzystaj?cych z us?ugi przesy?ania lub dystrybucji ewentualnie z us?ugi kompleksowej, dla których stosuje si? jeden zestaw cen lub stawek op?at i warunków ich stosowania. Ceny lub stawki op?at mog? by? ró?nicowane dla poszczególnych grup taryfowych. Podzia? odbiorców na grupy taryfowe przez przedsi?biorstwa ciep?ownicze dokonywany jest wed?ug nast?puj?cych kryteriów:

 1. rodzaju no?nika ciep?a i jego parametrów;
 2. ?ród?a ciep?a lub zespo?u ?róde? ciep?a zasilaj?cych siec ciep?ownicz?;
 3. sieci ciep?owniczej, któr? ciep?o jest przesy?ane do w?z?ów cieplnych w postaci okre?lonego no?nika ciep?a;
 4. miejsca dostarczania ciep?a;
 5. zakresu us?ug przesy?owych ?wiadczonych przez przedsi?biorstwo ciep?ownicze lub dystrybutora ciep?a;
 6. wymaga? w zakresie standardów jako?ciowych obs?ugi odbiorców, w tym dotycz?cych niezawodno?ci i ci?g?o?ci dostarczania ciep?a;
 7. wielko?ci zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciep?a, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.
Indywidualne ?ród?a ciep?a

Indywidualne ?ród?a ciep?a wytwarzaj? ciep?o przeznaczone dla potrzeb pojedynczego pomieszczenia, lokalu albo niewielkiego domu. Ciep?o z indywidualnego ?ród?a rozprowadzane jest w instalacjach wewn?trznych mieszkania lub domu albo ogrzewa pojedyncze pomieszczenia. Do indywidualnych ?róde? ciep?a zaliczamy:

 • Kot?y w?glowe, olejowe i gazowe,
 • Kot?y elektryczne,
 • Kominki opalane drewnem,
 • Przydomowe kompaktowe kot?ownie biomasowe,
 • Pompy ciep?a,
 • Panele solarne – g?ównie na potrzeby ciep?ej wody.
Indywidualny w?ze? cieplny

Indywidualny w?ze? cieplny to zespó? urz?dze? s?u??cych do transformacji i pomiaru czynnika grzewczego pochodz?cego z sieci ciep?owniczej na czynnik o parametrach wymaganych przez wewn?trzne instalacje centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej.
W?ze? cieplny obs?uguj?cy instalacj? centralnego ogrzewania oraz instalacj? centralnej ciep?ej wody to w?ze? dwufunkcyjny, a obs?uguj?cy tylko jedn? z nich – to w?ze? jednofunkcyjny.

 

Rys. Kompaktowy w?ze? cieplny

 1. Panel steruj?cy
 2. Zawór odcinaj?cy cz??? ciep?ownicz?
 3. Zawór steruj?cy dla cz??ci ciep?owniczej
 4. Zawór steruj?cy dla cz??ci ciep?ej wody
 5. Zawór odcinaj?cy powrót
 6. Zawór bezpiecze?stwa
 7. Naczynie przeponowe
 8. Wymiennik ciep?a – potrzeby grzewcze
 9. Wymiennik ciep?a – potrzeby ciep?ej wody
 10. Powrót, cyrkulacja
 11. Zimna woda
 12. Pompa
 13. Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie i powrót
 14. Uk?ad pomiarowy
Kocio?

Urz?dzenie do spalania paliw sta?ych, gazowych lub p?ynnych w celu podgrzania no?nika ciep?a.

Kogeneracja

Kogeneracja (tak?e skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i u?ytkowej energii cieplnej w elektrociep?owni. Ze wzgl?du na mniejsze zu?ycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje du?e oszcz?dno?ci ekonomiczne i jest korzystne pod wzgl?dem ekologicznym – w porównaniu z odr?bnym wytwarzaniem ciep?a w klasycznej ciep?owni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Kot?ownie lokalne

Lokalne kot?ownie zasilaj?ce jeden b?d? kilka s?siaduj?cych budynków, produkuj? ciep?o na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej pojedynczego budynku lub zespo?u s?siaduj?cych budynków. Kot?ownie tego typu s? najcz??ciej opalane gazem, w?glem kamiennym, biomas? albo olejem opa?owym. Lokalne ?ród?a dobrze sprawdzaj? si? na ma?ych osiedlach, gdzie nie ma dost?pu do scentralizowanych systemów ciep?owniczych.

Megawat [MW]

Jednostka mocy elektrycznej i mechanicznej równa milionowi watów

Miejski system ciep?owniczy

Miejski system ciep?owniczy zbudowany jest ze ?róde? ciep?a, sieci przesy?owych i sieci dystrybucyjnych. Elektrociep?ownie, elektrownie lub ciep?ownie produkuj? ciep?o dla du?ej liczby mieszka?ców miast. Ciep?o w postaci gor?cej wody jest dostarczane sieci? ciep?ownicz? do budynków, a tam poprzez w?z?y cieplne (z wymiennikami ciep?a), dostarczane jest do instalacji wewn?trznych centralnego ogrzewania (finalnie gor?ca woda dociera do grzejników w pomieszczeniach).
Systemy ciep?ownicze s? najlepsze do zaspokajania potrzeb cieplnych w du?ych aglomeracjach miejskich. Dzi?ki efektywnej produkcji i dystrybucji ciep?a, s? optymalne pod wzgl?dem ?rodowiskowym i kosztowym.

Moc

Moc jest wielko?ci? fizyczn? okre?laj?c? ilo?? pracy wykonan? w jednostce czasu przez uk?ad fizyczny. Jednostk? mocy w uk?adzie SI jest wat [W].

Niska emisja

Niska emisja zanieczyszcze? z urz?dze? wytwarzania ciep?a to emisja py?ów i gazów, pochodz?ca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kot?owni w?glowych, w których spalanie w?gla odbywa si? w nieefektywny sposób. Cech? charakterystyczn? niskiej emisji jest to, ?e powoduj? j? liczne ?ród?a wprowadzaj?ce do powietrza niewielkie ilo?ci zanieczyszcze? niskimi kominami, uniemo?liwiaj?cymi rozprzestrzeniania si? substancji na du?ych wysoko?ciach. Du?a koncentracja emitorów powoduje, ?e zjawisko to jest bardzo uci??liwe, poniewa? zanieczyszczenia gromadz? si? wokó? miejsca powstawania, a s? to najcz??ciej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Odbiorca ciep?a

Odbiorc? ciep?a jest ka?dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep?a na podstawie umowy zawartej z przedsi?biorstwem energetycznym.

Podzielniki kosztów

"Podzielnik kosztów ogrzewania" – zwany równie? podzielnikiem ciep?a, to urz?dzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, s?u??ce do podzia?u kosztu ciep?a, okre?lonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomi?dzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Polska Norma okre?la go jako rejestruj?cy przyrz?d pomiarowy, mierz?cy temperatur? wzgl?dem czasu (PN-EN 835 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zu?ycia ciep?a przez grzejniki. Przyrz?dy bez zasilania energi? elektryczn? dzia?aj?ce na zasadzie parowania dyfuzyjnego” oraz PN-EN 834 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zu?ycia ciep?a przez grzejniki. Przyrz?dy zasilane energi? elektryczn?”).

Przy??cze

Odcinek sieci ciep?owniczej doprowadzaj?cy ciep?o wy??cznie do jednego w?z?a cieplnego albo odcinek zewn?trznych instalacji odbiorczych za grupowym w?z?em cieplnym lub ?ród?em ciep?a, ??cz?cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Rura preizolowana

Rura preizolowana to konstrukcja zespolona sk?adaj?ca si? z rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze os?onowej. Przestrze? pomi?dzy rurami wype?niona jest warstw? izolacyjn?, zazwyczaj wykonan? ze sztywnej pianki poliuretanowej.

Sie? ciep?ownicza

Sie? ciep?ownicza jest to zespó? urz?dze? technicznych, s?u??cych do transportu ruroci?gowego energii cieplnej od ?ród?a ciep?a (najcz??ciej ciep?ownia lub elektrociep?ownia) do odbiorców, za po?rednictwem czynnika termodynamicznego (no?nika ciep?a). Sie? ciep?ownicza ??czy z jednej strony ?ród?a ciep?a, a z drugiej strony w?z?y cieplne odbiorców ciep?a.

Taryfa dla ciep?a

Zbiór cen i stawek op?at oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów b?d?cych stron? umowy o dostaw? ciep?a.

Towarowa Gie?da Energii (TGE)

Jest to instytucja prowadz?ca gie?d?, na której przedmiotem obrotu mo?e by?:

 • energia elektryczna,
 • paliwa ciek?e i gazowe,
 • limity wielko?ci produkcji, w szczególno?ci produkcji elektrycznej,
 • limity wielko?ci emisji zanieczyszcze?,
 • prawa maj?tkowe wynikaj?ce ze ?wiadectw pochodzenia,
 • nieb?d?ce instrumentami finansowymi prawa maj?tkowe.

TGE prowadzi ponadto dzia?alno?? w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na gie?dzie oraz transakcji pozagie?dowych a tak?e prowadzi rejestr ?wiadectw pochodzenie dla energii z odnawialnych ?róde? energii i z kogeneracji.

Wat

Jednostka mocy lub strumienia energii w uk?adzie SI (jednostka pochodna uk?adu SI), oznaczana symbolem W.

Wymiennik ciep?a

Urz?dzenie s?u??ce do wymiany energii cieplnej pomi?dzy no?nikami ciep?a bez konieczno?ci mieszania ich. Wymienniki mog? pracowa? mi?dzy innymi na potrzeby centralnego ogrzewania albo ciep?ej wody u?ytkowej.

Zawór termostatyczny

Zawory termostatyczne przeznaczone s? do monta?u na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilaj?cego. W zestawie z g?owic? termostatyczn? reguluj? temperatur? w pomieszczeniu poprzez zmian? przep?ywu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych pozwala na indywidualn? regulacj? temperatury w ka?dym pomieszczeniu.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij