Słownik pojęć

Gigad?ul [GJ]

Jednostka pracy, energii oraz ciep?a w uk?adzie SI równa miliardowi d?uli

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grup? odbiorców kupuj?cych ciep?o, energi? elektryczn? lub gaz albo korzystaj?cych z us?ugi przesy?ania lub dystrybucji ewentualnie z us?ugi kompleksowej, dla których stosuje si? jeden zestaw cen lub stawek op?at i warunków ich stosowania. Ceny lub stawki op?at mog? by? ró?nicowane dla poszczególnych grup taryfowych. Podzia? odbiorców na grupy taryfowe przez przedsi?biorstwa ciep?ownicze dokonywany jest wed?ug nast?puj?cych kryteriów:

  1. rodzaju no?nika ciep?a i jego parametrów;
  2. ?ród?a ciep?a lub zespo?u ?róde? ciep?a zasilaj?cych siec ciep?ownicz?;
  3. sieci ciep?owniczej, któr? ciep?o jest przesy?ane do w?z?ów cieplnych w postaci okre?lonego no?nika ciep?a;
  4. miejsca dostarczania ciep?a;
  5. zakresu us?ug przesy?owych ?wiadczonych przez przedsi?biorstwo ciep?ownicze lub dystrybutora ciep?a;
  6. wymaga? w zakresie standardów jako?ciowych obs?ugi odbiorców, w tym dotycz?cych niezawodno?ci i ci?g?o?ci dostarczania ciep?a;
  7. wielko?ci zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciep?a, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij