Efektywność energetyczna źródeł ciepła a charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego określa się poprzez podanie informacji o zapotrzebowaniu budynku na energię użytkową, na energię końcową i na nieodnawialną energię pierwotną.

Wartości te wyznaczane są obliczeniowo, w oparciu o jednolitą metodologię. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiarów budynku istniejącego a do obliczeń przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną, wewnętrzne zyski ciepła, itp.). Z uwagi na określone warunki brzegowe, obliczone wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku, pozwalają natomiast na porównanie efektywności energetycznej poszczególnych obiektów.

Energia użytkowa to energia wykorzystywana efektywnie do ogrzewania (chłodzenia), przygotowania ciepłej wody i oświetlenia obiektów.

Energia końcowa uwzględnia dodatkowo nakłady energii niezbędne dla pokrycia strat wewnętrznych systemów instalacyjnych.

Nieodnawialna energia pierwotna określa energię dostarczoną do ocenianego obiektu przeliczoną na nieprzetworzoną energię zgromadzoną w nieodnawialnych nośnikach energii wykorzystywanych bezpośrednio lub pośrednio w ocenianym budynku.

Wskaźnikiem efektywności energetycznej eksponowanym na pierwszej stronie świadectwa energetycznego jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ocenianego budynku (EP).

Wskaźnik EP [kWh/(m2xrok)], wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku odniesioną do jednostki powierzchni [m2] o regulowanej temperaturze powietrza.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia, obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na wydobycie, przetworzenie i dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii. Małe wartości EP wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej a tym samym na wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko.

Inną wielkością charakteryzującą efektywność energetyczną budynków jest wskaźnik EK, [kWh/(m2.rok)], który wyraża zapotrzebowanie na energię końcową odniesione do jednostki powierzchni [m2] o regulowanej temperaturze powietrza.

Wielkość ta określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej a także, w przypadku budynków użyteczności publicznej, oświetlenia. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania. Jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową przedstawia ilość energii bilansowaną na granicy budynku. Energia ta powinna być dostarczone do obiektu przy standardowych warunkach użytkowania i powinna uwzględniać wszystkie straty instalacji tak, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, dostarczenie ciepłej wody użytkowej i oświetlenie. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie energii końcowej i tym samym na wysoką efektywność energetyczną obiektu.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyliczamy sumując iloczyny: rocznego zapotrzebowania na energie końcowe do ogrzewania i wentylacji, chłodzenia, podgrzewania wody, oświetlenia wbudowanego oraz napędu urządzeń pomocniczych i współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [wi] charakterystycznych dla każdego wykorzystanego nośnika energii (np. węgla, oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych, ciepła sieciowego, itp.)

Dla tak przyjętej metodologii obliczeń można stwierdzić, iż znaczący wpływ na ocenę efektywności energetycznej budynku będzie mieć wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku. Im wielkość ta będzie niższa tym budynek będzie charakteryzował się wyższą efektywnością energetyczną.

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz dla sieci ciepłowniczej wyznaczamy w oparciu o dane eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna, całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, podmiotami uprawnionymi do określenia wartości współczynników wi są dostawcy energii lub nośnika energii.

Korzystając z nadanego uprawnienia MPEC S.A poinformowało, że wartość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie wyniosła w 2012 r. 0,21.

Dla porównania wartości współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku dla innych nośników energii finalnej wynoszą:

Nośnik energii końcowej Współczynnik nakładu wi
Paliwo/źródło energii Olej opałowy 1,1
Gaz ziemny 1,1
Gaz płynny 1,1
Węgiel kamienny 1,1
Węgiel brunatny 1,1
Biomasa 0,2
Kolektor słoneczny termiczny 0,0
Ciepło odpadowe z przemysłu 0,05
Ciepło z kogeneracji1 Węgiel kamienny, gaz ziemny3
0,8
Energia odnawialna (biogaz, biomasa) 0,15
Lokalne systemy ciepłownicze Ciepło z ciepłowni węglowej 1,3
Ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej 1,2
Ciepło z ciepłowni na biomasę 0,2
Energia elektryczna Produkcja mieszana2 3,0
Systemy PV4 0,7
1) skojarzona produkcji energii elektrycznej i ciepła,
2) dotyczy zasilania z sieci elektroenergetycznej systemowej,
3) w przypadku braku informacji o parametrach energetycznych ciepła sieciowego z elektrociepłowni (kogeneracja), przyjmuje się wH = 1,2,
4) ogniwa fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej).
Uwaga: kolektor słoneczny termiczny - wH = 0,0

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij